LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIKŲ BIURAS

Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS
N U T A R I M A S
 

DĖL STANDARTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGŲ PATVIRTINIMO


2004 m. balandžio 23 d. Nr. N-47
Vilnius
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 56-1977; 2004, Nr. 46-1498 ; 2007, Nr. 61-2340 ) 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija n u t a r i a:

(Preambulė - Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija)

1. Patvirtinti Standartines transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygas (pridedamos).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS
KOMISIJOS PIRMININKAS                                                      EDVINAS VASILIS-VASILIAUSKAS
                          ______________                                             
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. balandžio 23 d.
nutarimu Nr. N-47
 

STANDARTINĖS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Standartinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygos (toliau  - sąlygos) nustato  pagrindines  transporto  priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties (toliau  - draudimo sutartis) nuostatas.

2. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
Draudimo sutarties šalių (draudėjo ir draudiko) ikisutartiniams bei  sutartiniams santykiams taikomos  Lietuvos  Respublikos transporto  priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (Žin.,  2001, Nr. 56-1977 ; 2004, Nr. 46-1498; 2007, Nr. 61-2340), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003,  Nr.  94-4246) ir šių sąlygų nuostatos, jeigu Transporto priemonių valdytojų civilinės  atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas ir šios sąlygos nenustato kitaip.

3. Šalys draudimo sutartimi negali pakeisti imperatyvių Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojodraudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

4. Šiose sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme vartojamas sąvokas.

II. DRAUDIMO SUTARTIMI SUTEIKIAMA APSAUGA


5. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
Draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar (ir) transporto  priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime (polise) (toliau - draudimo liudijimas) nurodytą transporto priemonę valdančių ir naudojančių (toliau - naudojančių) valdytojų (toliau - apdraustųjų) civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo, išskyrus Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį. Visą draudimo sutarties galiojimo terminą draudimo sutartimi suteikiama draudimo apsauga visose Europos    Sąjungos valstybėse narėse bei Šveicarijos Konfederacijoje.

6. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
Draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu draudžiamasis įvykis įvyksta draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

7. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
Draudimo sutarties draudimo suma dėl  vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra:
      1) iki 2009 m. gruodžio 10 d. - 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp  jų 1 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 100 000 eurų dėl žalos turtui;
      2) nuo 2009 m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. birželio 10 d. – 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 2 500 eurų dėl neturtinės žalos) ir 500 000 eurų dėl žalos turtui;
      3) nuo 2012  m. birželio 11  d.  - 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui.
Šie draudimo sumų dydžiai dėl žalos asmeniui ir dėl žalos turtui kas penkeri metai nuo 2012 m. birželio 11 d. indeksuojami atsižvelgiant  į Europos vartotojų kainų indekso santykinį pokytį per atitinkamą laikotarpį ir suapvalinant gautus dydžius 10 000 eurų tikslumu. ndeksuoti draudimo sumų  dydžiai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime.

8. Už žalą, padarytą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, draudikas moka išmoką pagal tos valstybės teisės aktuose nustatytas draudimo  sumas arba pagal šių sąlygų 7 punkte nurodytas draudimo sumas, jei šios draudimo sumos yra didesnės.
8-1. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396 ) redakcija
Draudikas neturi teisės draudimo sutartyje nustatyti sumos, kuria draudžiamojo įvykio atveju būtų sumažinama mokama išmoka.

9. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo ir (ar) draudimo išmoka nemokama, jeigu:
9.1. žala atsirado dėl karo veiksmų, dėl teroristinių išpuolių, esant branduolinės energijos poveikiui ar nepaprastajai padėčiai;
9.2. žala padaryta vežamam už užmokestį kroviniui ar  bagažui, esančiam kaltininko transporto priemonėje;
9.3. žala patiriama netekus grynųjų pinigų, bižuterijos, juvelyrinių bei meno dirbinių, vertybinių popierių, dokumentų, filatelijos, numizmatikos ar panašių rinkinių arba daiktų;
9.4. draudikas įrodo, kad nukentėjusieji tretieji asmenys savo noru buvo žalą padariusiojo transporto priemonėje ir žinojo, kad ta transporto priemonė buvo pavogta;
9.5. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr.  82-3396) redakcija
Kitais Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo numatytais atvejais.

10. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarkos numatytais atvejais draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti sumokėtos sumos ar jos dalies grąžinimo iš atsakingo už žalą asmens ar draudėjo arba apdraustojo. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą,  priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką.


III. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS


11. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) Žin., 2007, Nr. 82-3396)  redakcija
Pareigą sudaryti draudimo sutartį turi transporto priemonės savininkas bei asmuo, naudojantis transporto priemonę pagal lizingo  (finansinės  nuomos), išperkamosios nuomos ar pagal kitą panašaus pobūdžio sutartį, pagal kurią  jam numatoma galimybė įgyti nuosavybės teisę į šią transporto priemonę per tam tikrą terminą. Jų vardu draudimo sutartį turi teisę sudaryti transporto priemonės teisėtas valdytojas arba kitas  įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo. Transporto priemonės valdytojas, teikiantis prašymą sudaryti draudimo sutartį, visą būtiną informaciją ir dokumentus, būtinus sutarčiai sudaryti, sudarant draudimo sutartį yra laikomas šiame punkte nurodytų asmenų, atsakingų už draudimo sutarties sudarymą, atstovu pagal įstatymą.

12. Prašymą draudikui sudaryti draudimo sutartį draudėjas pateikia žodžiu arba raštu. Kai sudarant draudimo sutartį draudėjas pateikia rašytinį prašymą, sudarius draudimo sutartį, prašymas tampa sudėtine draudimo sutarties dalimi.

13. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
Draudikas ar jo įgaliotas atstovas draudėjo - fizinio asmens prašymu  privalo įteikti jam šių sąlygų kopiją. Šios sąlygos privalo   būti paskelbtos draudiko interneto tinklalapyje. Draudikas privalo įteikti draudėjui rašytinę atmintinę, kurioje privaloma  nurodyti  Transporto  priemonių  valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytas pareigas, arba šios pareigos privalo būti nurodytos draudimo  liudijime. Draudimo sutartį sudarančiam ar sudariusiam asmeniui Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo  draudimo įstatymo 6 straipsnio 12 dalies nustatyta tvarka draudikas privalo išduoti eismo įvykio deklaracijos formą ir paaiškinti, kaip ją užpildyti.

14. Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo suteikti draudikui jo prašomą teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti, numatytus šiose sąlygose.
Draudikas savo iniciatyva turi teisę tikrinti pateiktos informacijos teisingumą. Draudikui pareikalavus, draudėjas turi pateikti apžiūrai transporto priemonę, kuri nurodoma draudimo sutartyje ir (ar) draudimo liudijime.

15. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma. Bet kokie šalių susitarimai  ir  draudimo  sutarties  pakeitimai,  taip  pat  su draudimo sutartimi susiję draudimo sutarties šalių pareiškimai ir pranešimai  turi  būti rašytinės formos. Jei pasikeitė draudėjo gyvenamosios vietos ar buveinės adresas ir draudėjas nepranešė apie tai draudikui, tai draudėjui paskutiniu draudikui žinomu gyvenamosios vietos ar buveinės adresu registruotu laišku išsiųsti  draudiko pareiškimai ir pranešimai laikomi įteiktais draudėjui. Sudarius draudimo sutartį draudikas privalo išduoti draudėjui draudimo sutarties sudarymą ir suteikiamą draudimo apsaugą patvirtinantį draudimo liudijimą, atitinkantį Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Draudimo sutartyje privalo būti  tiksliai nurodyta draudimo sutarties rūšis  bei duotos  nuorodos  į  Transporto  priemonių  valdytojų   civilinės atsakomybės  privalomojo draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo  tvarką ir šias sąlygas (nurodant teisės akto pavadinimą,  "Valstybės žinių" numerį ir publikacijos numerį).

16. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo  įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys ir  transporto priemonės valdytojai negali naudoti patys ir leisti naudoti kitam asmeniui neapdraustą transporto priemonę (neturint galiojančio, atitinkančio Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, draudimo liudijimo).

17. Draudikas neturi teisės atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, išskyrus tuos atvejus, kai draudėjas neįvykdo šių sąlygų 14 punkte nurodytų pareigų.  Draudiko atsisakymas sudaryti draudimo sutartį gali būti ginčijamas teismo tvarka.

18. Jeigu draudėjas neįvykdo 14 punkte nurodytų pareigų,  o draudikas, neatsižvelgdamas į  tai, sudaro draudimo sutartį, draudikas netenka teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį remdamasis tuo, kad 14 punkte numatyta pareiga neįvykdyta.

19. Sudarant įprastinę draudimo sutartį iki valstybinio transporto priemonių įregistravimo, draudėjas ar įgaliotas jo atstovas turi pateikti draudikui šią informaciją ir dokumentus:
19.1. transporto priemonės, įrašomos į draudimo sutartį ir (ar) draudimo liudijimą, techninius duomenis (variklio cilindrų darbinį  tūrį, bendrąją masę, keliamąją galią ar sėdimųjų vietų skaičių);
19.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
19.3. kitą draudiko nurodytą informaciją, reikalingą draudimo sutarčiai sudaryti.

20. Jeigu įprastinė draudimo sutartis sudaroma prieš valstybinį transporto priemonės įregistravimą, draudikas, gavęs draudėjo prašymą ir kitus dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti, išduoda  draudimo  liudijimą, kuriame nenurodomas transporto priemonės valstybinis numeris, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės valstybinis numeris žinomas. Šį draudimo liudijimą draudėjas pateikia institucijai, atsakingai už   transporto priemonių valstybinę registraciją. Į draudėjo pateiktą draudimo liudijimą institucija, atsakinga už transporto priemonių valstybinę  registraciją, įrašo transporto priemonės valstybinį numerį.  Draudikas, gavęs informaciją apie apdraustos transporto priemonės valstybinį numerį, įrašo atitinkamus duomenis į savo turimus draudimo sutarties ir draudimo liudijimo egzempliorius.

21. Sudarant įprastinę draudimo sutartį po valstybinio transporto priemonių įregistravimo, draudėjas ar įgaliotas jo atstovas turi pateikti draudikui šią informaciją ir dokumentus:
21.1. transporto priemonės registracijos liudijimą;
21.2. kitus šių sąlygų 19.2 ir 19.3  papunkčiuose nurodytus dokumentus bei informaciją.

22. Sudarant pasienio draudimo sutartį, draudėjas ar įgaliotas jo atstovas turi pateikti draudikui šią informaciją ir dokumentus:
22.1. transporto priemonės registracijos liudijimą;
22.2. kitus šių sąlygų 19.2 ir 19.3  papunkčiuose nurodytus dokumentus bei informaciją.

23. Sudarant grupinę draudimo sutartį taikomos visos sąlygos nustatytos įprastinei draudimo sutarčiai.

24. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
Draudėjui pageidaujant, kad jam pagal sudarytą ar sudaromą įprastinę draudimo sutartį  būtų  suteikiama draudimo apsauga žaliosios  kortelės sistemai priklausančiose užsienio valstybėse, draudikas draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis papildomai draudėjui  išduoda  žaliąją  kortelę. Jei žaliojoje kortelėje yra nurodyta, kad ji galioja tik Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijos Konfederacijoje, tokia žalioji kortelė draudėjui privalo būti išduodama nemokamai.

25. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
Transporto priemonės valdytojas neturi teisės sudaryti dėl tos pačios transporto priemonės kelių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių tam pačiam ar iš  dalies  sutampančiam  sutarties galiojimo laikotarpiui. Jeigu yra   sudarytos  kelios  draudimo  sutartys,  įsigaliojus  naujai draudimo sutarčiai, prieš tai dėl tos pačios transporto priemonės sudaryta   draudimo   sutartis   pasibaigia.  Pagal  pasibaigusią draudimo  sutartį  sumokėta  draudimo  įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo  laikotarpį  grąžinama  Transporto priemonių valdytojų  civilinės  atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka.


IV. DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS

 
26. Draudimo įmoką apskaičiuoja draudikas. Draudimo įmoka turi būti nustatoma atsižvelgiant į draudiko suteikiamą draudimo apsaugą draudėjui (apdraustiesiems), taip pat draudimo įmoka turi būti  proporcinga draudiko prisiimamiems įsipareigojimams  pagal draudimo sutartį bei nepažeisti draudėjo (apdraustųjų) interesų.

27. Draudėjas už draudimo sutartimi suteiktą draudimo apsaugą privalo mokėti draudikui draudimo sutartyje nustatytais terminais nustatyto dydžio draudimo įmokas. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie  tai privalo pranešti draudėjui raštu, kad draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo  draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą bei nurodyti  Transporto  priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 5 ir 7 dalyse numatytas draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmes.

28. Draudėjui nustatytu laiku nesumokėjus draudimo įmokos, draudikas turi teisę reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną  ne didesnio kaip 0,04 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos.

29. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
 Jei draudėjas draudimo įmokos nesumoka ilgiau negu 1 mėnesį nuo šių sąlygų 27 punkte nustatyto pranešimo gavimo, draudikas turi teisę vienašališkai  nutraukti draudimo sutartį.  Jei draudimo sutartyje nenustatytas kitoks pranešimų siuntimo būdas, preziumuojama,  jog draudėjas gavo draudiko pranešimą, išsiųstąpaštu, praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo. 
 

V. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMAS

 
30. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66  (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija
Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudiko ir draudėjo sutartos datos, nurodytos draudimo sutartyje.

31. Neteko galios Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396 )

32. Neteko galios Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. N-66 (nuo 2007 m. liepos 25 d.) (Žin., 2007, Nr. 82-3396)

33. Draudimo sutarties termino pradžia ir  pabaiga nurodoma kalendorine data draudimo sutartyje. Draudikas taip pat privalo nurodyti  draudimo apsaugos laikotarpius (terminus) draudėjui išduotame draudimo liudijime. Įprastinės draudimo sutarties draudimo liudijimų terminai skaičiuojami mėnesiais, o pasienio draudimo sutarties terminai skaičiuojami dienomis.

34. Draudimo sutartis nutraukiama Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

35. (Pripažintas netekusiu galios nuo 2011-06-19 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2011 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. N-212 (Žin., 2011, Nr. 74-3594)).

VI. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS IR SUMAŽĖJIMAS

 
36. Jeigu draudimo rizika, numatyta draudimo sutartyje, padidėja ar gali padidėti draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudėjas ar apdraustasis privalo informuoti draudiką apie padidėjusią draudimo riziką šių sąlygų 38 punkte nustatyta tvarka.

37. Laikoma, kad rizika padidėja ar sumažėja, kai draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia kuri nors aplinkybė, tiesiogiai susijusi su pavojaus draudimo objektui padidėjimu ar sumažėjimu, ir jeigu draudikas nurodė ją draudimo sutartyje, kaip turinčią įtakos draudimo rizikos padidėjimui ar sumažėjimui.

38. Jeigu draudimo rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, draudėjo ar apdraustojo pranešimas turi būti  pateiktas ne vėliau, nei ji padidėja, visais kitais atvejais - tuoj pat, kai draudėjas ar apdraustasis apie tokius pasikeitimus sužinojo ar turėjo sužinoti, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo  to momento, kurį draudėjas ar apdraustasis sužinojo ar turėjo sužinoti apie padidėjusią draudimo riziką.

39. Padidėjus draudimo rizikai, draudėjas draudikui pareikalavus privalo sumokėti papildomą draudimo įmoką.

40. Draudėjas privalo informuoti apdraustuosius apie draudiko draudimo sutartyje nurodytus draudimo rizikos padidėjimo atvejus.

41. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad draudimo rizika sumažėja ar gali sumažėti, draudėjas dėl draudimo rizikos sumažėjimo turi  teisę reikalauti sumažinti draudimo įmoką, o draudikas privalo ją sumažinti.
 

VII. DRAUDIMO SUTARTIES PRATĘSIMAS

 
42. Draudėjo prašymu draudimo sutarties galiojimo metu draudikas privalo atleisti draudėją nuo draudimo įmokų pagal galiojančią draudimo sutartį mokėjimo, jei  draudėjas ketina nenaudoti transporto priemonės ilgiau kaip vieną mėnesį. Draudėjas savo prašyme privalo nurodyti terminą, kurio metu ketina nenaudoti transporto priemonės. Draudėjas privalo pateikti draudikui pasižadėjimą atleidimo nuo draudimo įmokos mokėjimo laikotarpiu nenaudoti pačiam ir neleisti naudoti kitiems asmenims draudimo sutartyje nurodytos transporto priemonės ir gali perduoti draudikui neatlygintinai laikinai saugoti transporto priemonės registracijos numerį. Taip pat draudėjas privalo pateikti draudikui draudimo liudijimą (jeigu draudimo liudijimas draudėjui buvo išduotas), kad draudikas įrašytų jame informaciją apie atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo laikotarpį.  Draudikas turi teisę neatleisti draudėjo nuo draudimo įmokų mokėjimo, jeigu draudėjas nepateikia draudimo liudijimo įrašyti informaciją apie atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo laikotarpį.

43. Atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo laikotarpis pasibaigia suėjus draudėjo prašyme atleisti nuo draudimo įmokų pagal galiojančią draudimo sutartį mokėjimo nurodytam terminui arba draudikui draudėjo prašymu, nepasibaigus atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo terminui, išdavus naują draudimo liudijimą. Jeigu draudimo įmoka buvo sumokėta už laikotarpį, kurį draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokų mokėjimo,  draudikas privalo pratęsti draudimo sutarties terminą tam laikotarpiui, nereikalaudamas už šį laikotarpį papildomų draudimo įmokų.

44. Jeigu draudimo įmoka buvo sumokėta už  laikotarpį, kurį draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokų mokėjimo, pratęsus draudimo sutarties terminą bendras draudimo sutarties pratęsimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių, o draudiko išduodamo draudimo liudijimo terminas negali būti trumpesnis kaip 1 mėnuo. Draudimo liudijimą draudikas išduoda tam dienų skaičiui, kuriam draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokų mokėjimo.

45. Pasibaigus įprastinės draudimo sutarties terminui, draudimo sutarties terminas pratęsiamas draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 12 mėnesių terminui, jeigu tokia sąlyga buvo numatyta draudimo sutartyje ir draudėjas ar draudikas nepareiškia raštu nesutikimo nepratęsti draudimo sutarties. Pratęsus draudimo sutarties galiojimo terminą, draudikas privalo draudėjui  išduoti draudimo sutarties sudarymą patvirtinančius dokumentus.

46. Nesutikimą dėl draudimo sutarties termino pratęsimo draudėjas ar draudikas turi teisę pareikšti draudimo sutarties sudarymo ar galiojimo metu, bet ne vėliau kaip prieš mėnesį iki įprastinės draudimo sutarties termino pabaigos.
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
47. Draudikas, pažeidęs šias sąlygas bei kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.


grįžti į pradžią