Atsiųsti
Korespondentų žaloms administruoti skyrimo ir jų veikimo tvarka

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos transporto priemonių                                                                                                                         savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės
draudimo biuro valdybos posėdyje 2003 m. rugsėjo mėn. 2 d.
Protokolo Nr. 39

 

ŽALIŲJŲ KORTŲ ŽALOMS ADMINISTRUOTI PASKIRIAMŲ ATSTOVŲ PATVIRTINIMO IR JŲ VEIKIMO TVARKA

 

1. Žaliųjų kortų žaloms administruoti paskiriamų atstovų patvirtinimo ir jų veikimo tvarka nustato atstovų, skiriamų administruoti žalas Lietuvos Respublikoje, patvirtinimo sąlygas bei reikalavimus jų veiklai.

2. Žaliųjų kortų žaloms administruoti paskiriamas atstovas (toliau - korespondentas) - pagal Biurų tarybos 2002 m. gegužės 30 d. patvirtintas Vidaus tvarkos taisykles ne Lietuvos Respublikos draudimo įmonės (toliau - užsienio draudimo įmonė) paskiriamas atstovas administruoti ir atlyginti Lietuvos Respublikoje įvykusių autoavarijų metu nukentėjusiems asmenims padarytą žalą, kai žala padaryta transporto priemonės vairuotojo, turinčio užsienio draudimo įmonės išduotą žaliąją kortą (toliau - žala).

3. Korespondentus tvirtina Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biuras (toliau - Biuras), jei yra pateikti šios tvarkos 4 ir 5 punktuose nustatyti dokumentai. Patvirtindamas korespondentą Biuras nustato patvirtinimo įsigaliojimo datą.

4. Ketinanti paskirti korespondentą užsienio draudimo įmonė turi raštu pateikti Biurui prašymą dėl korespondento patvirtinimo, nurodydama savo pavadinimą, kodą, adresą, telefono ir fakso numerius, prašymo padavimo datą, skiriamo korespondento pavadinimą ir rekvizitus.

5. Prie prašymo patvirtinti korespondentą turi būti pridedamas skiriamo korespondento raštiškas sutikimas būti užsienio draudimo įmonės korespondentu Lietuvoje ir administruoti bei atlyginti žalas pagal šios užsienio draudimo įmonės išduotas žaliąsias kortas bei patvirtinimas, kad jam yra žinomos šios tvarkos nuostatos ir korespondentams Lietuvos Respublikoje keliami reikalavimai.

6. Biuro patvirtintas korespondentas privalo:
6.1. administruoti bei atlyginti autoavarijos metu padarytas žalas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu, Biurų tarybos patvirtintomis Vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir žalos nustatymą reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautinę transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemą reglamentuojančiais teisės aktais bei atsižvelgdamas į sutarčių tarp Biuro ir kitų šalių nacionalinių draudikų biurų sąlygas;
6.2. vadovaudamasis teisės aktais, įskaitant ir Biuro patvirtintais teisės aktais bei duotais nurodymais, užtikrinti tinkamą ir operatyvų žalų administravimą bei atlyginimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
6.3. turėti technines ir finansines galimybes kokybiškai ir laiku atlikti šiuos veiksmus:
6.3.1. dokumentų, susijusių su autoavarija ir autoavarijos metu padaryta žala, priėmimą;
6.3.2. paaiškinimų dėl transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo nukentėjusiajam asmeniui ir kitiems suinteresuotiems asmenims teikimą;
6.3.3. pretenzijų atlyginti žalą nagrinėjimą ir atsakymų į jas pateikimą;
6.3.4. autoavarijos aplinkybių ištyrimą;
6.3.5. žalos įvertinimą ir atlyginimą nustatyta tvarka;
6.3.6. kitų veiksmų, kurie yra būtini, kad būtų užtikrintas tinkamas žalų administravimas ir atlyginimas pagal teisės aktus, atlikimą;
6.4. veikdamas Biuro vardu ir jį paskyrusios užsienio draudimo įmonės naudai, veikti sąžiningai, nepažeisti teisės aktų;
6.5. kiekvieną ketvirtį nustatyta tvarka, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos pateikti Biurui informaciją apie žaliųjų kortų žalas ir jų apmokėjimą per praėjusį ketvirtį nurodant:
6.5.1. korespondento atstovaujamos užsienio draudimo įmonės pavadinimą;
6.5.2. atstovaujamos užsienio draudimo įmonės valstybės kodą;
6.5.3. per ketvirtį gautų reikalavimų apmokėti žalą skaičių;
6.5.4. per ketvirtį apmokėtų žalų skaičių ir sumą;
6.5.5. ketvirčio pabaigoje neapmokėtų žalų skaičių ir sumą;
6.6. ne vėliau kaip per 14 darbo dienų pateikti atsakymą į Biuro užklausimą dėl konkrečios žalos ir atstovaujamos užsienio draudimo įmonės išduotos žaliosios kortos galiojimo, esant Biuro prašymui, pateikti turimus dokumentus;
6.7. kiek galima greičiau informuoti Biurą, jei negali laikytis šios tvarkos reikalavimų, ir baigti turimų žalų administravimą pagal Biuro duotus nurodymus;
6.8. jei dėl kokių nors priežasčių korespondentas negali tęsti pradėto žalos administravimo pagal šią tvarką, perduoti visus žalos dokumentus Biurui ir apmokėti dėl žalos administravimo ir apmokėjimo atsiradusias išlaidas.

7. Aplaidžiai administravęs žalą ir/ar neatlyginęs ar netinkamai atlyginęs žalą nukentėjusiajam asmeniui per nustatytą terminą, korespondentas atlygina Biurui turėtas dėl to išlaidas.

8. Biuras panaikina korespondento patvirtinimą ir nustato terminą nuo kada korespondento patvirtinimas panaikinamas, kai:
8.1. to prašo užsienio draudimo įmonė;
8.2. korespondentas pageidauja, kad būtų atšauktas jo paskyrimas;
8.3. Biuras panaikina korespondento patvirtinimą dėl to, kad korespondentas neatitinka šioje tvarkoje nustatytų reikalavimų ir nesilaiko šios tvarkos nuostatų.

9. Šios tvarkos 5 punkte nustatytas reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai užsienio draudimo įmonė korespondentu prašo patvirtinti savo steigiamą ar jau įsteigtą įmonę ar filialą Lietuvos Respublikoje, turinčią teisę vykdyti transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.