• Dėl eismo įvykių Lietuvoje

Įvykus eismo įvykiui, kai žala priskirtina Biuro kompetencijai, vykdant eismo įvykio dalyvių ir nukentėjusių asmenų pareigas, nukentėjęs asmuo dėl patirtos žalos atlyginimo gali kreiptis į bet kurią draudimo bendrovę, kuri Biuro vardu vykdo žalos administravimą.
Žala, patirta eismo įvykių Lietuvoje metu, nukentėjusiems asmenims atlyginama Biuras lėšomis, jei:
•    kaltininkas naudojo privalomą registruoti, neapdraustą, nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 17 str., 1 d., 1 p.);
•    žala padaryta asmens sveikatai ir (ar) atimta asmens gyvybė, kai žala padaryta aplinkybėmis, įrodančiomis transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę, tačiau eismo įvykį sukėlusi transporto priemonė ir (ar) kaltininkas nėra nustatyti. Biuras moka išmoką nukentėjusiems asmenims ir dėl padarytos žalos turtui, jei dėl to paties eismo įvykio nors vienam nukentėjusiam asmeniui Biuras moka išmoką dėl padarytos žalos asmeniui, esant sunkiam sveikatos sutrikdymui, kuris nustatomas vadovaujantis Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklėmis (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 17 str., 1 d., 2 p.);
•    kaltininkas žalos padarymo momentu yra apsidraudęs (turi galiojančią draudimo sutartį), tačiau atsakingam draudikui iškelta bankroto byla (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 17 str., 1 d., 3 p.));
•    kaltininko civilinę atsakomybę yra apdraudusi kitos valstybės draudimo kompanija (t.y. jis turi Lietuvos teritorijoje galiojantį draudimo liudijimą ar Žaliąją kortelę), tačiau ši draudimo kompanija nėra paskyrusi savo korespondento žaloms administruoti Lietuvoje (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 17 str., 4 d.).

Draudimo išmoka dėl nukentėjusiems asmenims padarytos žalos mokama tik tuomet, kai už žalą atsakingam asmeniui valdant ar naudojant transporto priemonę kyla civilinė atsakomybė.

 

Pagrindiniai žalos/išlaidų Biuro vardu neatlyginimo atvejai:

• jei žala padaryta turtui, tačiau kaltininko vairuota transporto priemonė nėra žinoma (identifikuota) (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 17 str., 1 d., 1 p.; LR Vyriausybės patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 47 p.);

• žala, patirta eismo įvykiuose, kai transporto priemonės buvo naudojamos oro uostuose, kitose viešam kelių eismui apribotose uždaro pobūdžio teritorijose ar autodromuose sporto varžyboms, treniruotėms, parodoms ar mokymams vairuoti (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 1 str., 3 d.);

• jei eismo įvykis sukeltas kariniams vienetams priklausančioms ir jų, karių bei karinėms pajėgoms priskirtų civilių tarnautojų, atvykusių iš kitų valstybių, valdomomis transporto priemonėms (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 1 str., 4 d.);

• jei teismas yra priėmęs sprendimą dėl žalos nukentėjusiam asmeniui priteisimo tiesiogiai iš eismo įvykio kaltininko;

• jei teismas nėra nurodęs asmens atsakingo dėl sukelto eismo įvykio;

• jei žala padaryta turtui, kaltininkui vairuojant transporto priemonių junginį, tačiau velkančioji transporto priemonė nėra žinoma (identifikuota) (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 16 str., 5 d.);

• žala pačiam už žalos padarymą atsakingam asmeniui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 3 str., 3 d.);

• asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi regreso ar subrogacijos teisę į žalą padariusį asmenį (pretenziją dėl išmokos gali pateikti tiesiogiai kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui arba, jei tokio nėra, žalą padariusiam asmeniui) (vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 19 str., 10 d.).

 

  • Dėl Biuro kaip žalų atlyginimo institucijos Lietuvoje funkcijos

Biuras atlieka žalų atlyginimo institucijos Lietuvoje funkciją ir tiesiogiai nagrinėja pretenzijas dėl padarytos žalos bei moka išmoką, kai nukentėjusiam asmeniui žala padaryta kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje arba užsienio valstybėje, kurios nacionalinis draudikų biuras yra žaliosios kortelės sistemos narys, esant visoms šioms sąlygoms:
•    nukentėjęs asmuo nuolat gyvena Lietuvoje;
•    kaltininko, kurio transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, civilinę atsakomybę apdraudė kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo kompanija ar jos filialas (esantys ne Lietuvoje).

Nukentėjęs asmuo gali pateikti Biurui pretenziją dėl padarytos žalos, esant vienai iš šių sąlygų:
•    per 3 mėnesius nuo pateiktos pretenzijos datos atsakingas draudikas arba jo atstovas nepateikė motyvuoto atsakymo į pretenziją;
•    atsakingas draudikas nėra paskyręs savo atstovo pretenzijoms nagrinėti Lietuvoje, jeigu nukentėjęs asmuo nėra pateikęs pretenzijos dėl padarytos žalos tiesiogiai atsakingam draudikui arba yra pateikęs pretenziją dėl padarytos žalos tiesiogiai atsakingam draudikui, tačiau per 3 mėnesius negavo atsakymo.

Biuras taip pat nagrinėja pretenzijas dėl padarytos žalos ir moka išmoką, kai nukentėjusiam asmeniui, kuris nuolat gyvena Lietuvoje, žala padaryta kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, jei:
•    per 2 mėnesius nuo eismo įvykio neįmanoma nustatyti atsakingo draudiko;
•    per 2 mėnesius nuo eismo įvykio neįmanoma nustatyti transporto priemonės, kuria padaryta žala, jei pagal valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, teisės aktus tokia žala yra atlyginama.

Biuras nutraukia pretenzijos nagrinėjimą, jei:
•    atsakingas draudikas arba jo atstovas pretenzijoms nagrinėti pateikia pagrįstą atsakymą į gautą pretenziją dėl išmokos mokėjimo;
•    nukentėjęs asmuo kaltininką ar atsakingą draudiką padavė į teismą dėl žalos atlyginimo;
•    kitos valstybės atsakingos institucijos pateikė informaciją, kad dėl šio eismo įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas ar teismo procesas dėl nukentėjusio asmens veiksmų.

Sprendimas dėl išmokos mokėjimo priimamas pagal valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus ir pagal sutarčių, pasirašytų tarp žalų atlyginimo institucijų bei garantinių fondų, nuostatas.

  • Korespondentų kreipimosi į Biurą tvarka dėl patirtų išlaidų atlyginimo

Įmonė, veikdama kaip Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės draudimo bendrovės korespondentas žaloms administruoti Lietuvoje, negalėdama atgauti iš atsakingo draudiko išmokėtos draudimo išmokos bei patirtų išlaidų, dėl šių išlaidų atlyginimo gali kreiptis į Biurą pagal žemiau pateiktas sąlygas:
1)    korespondentas kreipiasi į Biurą dėl atsakingo draudiko neapmokėto mokėjimo reikalavimo per 6 – 9 mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo reikalavimo atsakingam draudikui pateikimo datos;
2)    korespondentas, kreipdamasis į Biurą dėl patirtų išlaidų atlyginimo, turi pateikti:

  • mokėjimo įrodymą dėl nukentėjusiam asmeniui išmokėtos draudimo išmokos;
  • bet kokį dokumentą, įrodantį, kad atsakingas draudikas suteikė teisę korespondentui administruoti žalą draudiko vardu (įskaitant atsakingo draudiko korespondentui pateiktą patvirtinimą dėl draudimo apsaugos);
  • mokėjimo reikalavimo, išsiųsto atsakingam draudikui, kopiją (mokėjimo reikalavimas atsakingam draudikui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per metus nuo paskutinės draudimo išmokos išmokėjimo nukentėjusiam asmeniui datos);
  • mažiausiai bent vieną mokėjimo reikalavimo priminimo kopiją, išsiųstą atsakingam draudikui ne anksčiau kaip per 2 mėnesius nuo mokėjimo reikalavimo išdavimo datos, bet ne vėliau kaip 1 mėnuo iki korespondento kreipimosi į Biurą datos.

Biuras, esant išpildytoms 1) ir 2) punktų sąlygoms, turi teisę kompensuoti korespondento patirtas išlaidas, išskyrus žalos administravimo mokestį bei delspinigius dėl atsakingo draudiko vėlavimo apmokėti korespondento išduotą mokėjimo reikalavimą.