Gavusiems pretenziją

Biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą.

Priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, galite tapti Biuro skolininku, jeigu esate:

  • atsakingas už žalos padarymą asmuo (neapdraustos transporto priemonės vairuotojas (valdytojas) arba už jo veiksmus (skolas) atsakingas asmuo – darbdavys arba kitas subjektas, kurio nurodymas buvo vykdomas, tėvai, globėjai arba prižiūrėti privalanti institucija (jeigu vairuotojas nepilnametis, pripažintas neveiksniu), įpėdiniai);
  • asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį (transporto priemonės savininkai, asmenys, kurie transporto priemonę naudoja pagal lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos ar pagal kitą panašaus pobūdžio sutartį (pagal kurią numatoma galimybė įgyti nuosavybės teisę į transporto priemonę per tam tikrą terminą), įpėdiniai).

Skolininkų atsakomybė – solidari, t.y. Biuras turi teisę reikalauti, kad dėl padarytos žalos išmokėtą sumą grąžintų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą išmokėtą žalą, tiek jos dalį. Atkreipiame dėmeį, kad  Biuro pretenzijos/ieškinio pareiškimas tik vienam iš solidariųjų skolininkų neatima iš Biuro teisės pareikšti pretenziją/ieškinį ir kitiems solidariesiems skolininkams. Tokia taisyklė galioja kol solidarioji prievolė baigiasi, t.y. visiškai atsiskaitoma su Biuru.

Biuras turi teisę reikalauti, kad draudimo išmoką gavęs asmuo grąžintų gautą išmoką ar jos dalį, jeigu paaiškėja, kad:

  • buvo pateikta klaidinga informacija ir dėl to buvo neteisingai apskaičiuota išmokėta draudimo išmoka;
  • atsakingas už padarytą žalą asmuo yra nukentėjęs asmuo, o ne tas asmuo, už kurį Biuras turėjo išmokėti ir išmokėjo draudimo išmoką;
  • draudimo išmoka išmokėta neturėjusiam ar neturinčiam teisės pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą gauti šios išmokos asmeniui;
  • žalą atlygino atsakingas už žalos padarymą asmuo;
  • esant kitiems neteisėto išmokėjimo ar nepagrįsto praturtėjimo atvejams.

Jeigu manote, kad pretenzija Jums pareikšta nepagrįstai, t.y., nesate nei vienas iš aukščiau paminėtų subjektų, kurie privalo grąžinti Biuro išmokėtas sumas, prašome nedelsiant apie tai informuoti pretenziją Jums atsiuntusį Biuro darbuotoją bei pateikti savo teiginius pagrindžiančius dokumentus.

Biuro kompetencijai priskirtas žalas administruoja Biuro atstovai – draudimo bendrovės, kurių sąrašą galite rasti čia. Nesutikdami su Biuro atstovo nustatytu žalos dydžiu, savo argumentus galite pateikti tiesiogiai Biurui. Nepavykus rasti kompromiso, savo galimai pažeistas teises galėsite ginti teisme.

Per pretenzijoje nurodytą terminą nesulaukę žalos atlyginimo ar nesuradus abipusiai priimtino susitarimo dėl žalos atlyginimo, Biuras visais atvejais kreipiasi į teismą. Tokiu atveju, Biuro patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš skolininkų (žyminis mokestis (Žyminio mokesčio skaičiuoklė (infolex.lt)), procesinės palūkanos (CK 6,37 str. 2 d., 6.210 str.), išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.)). Priteistas sumas išieško antstoliai. Vykdymo išlaidos, kurių rūšys ir dydžiai reglamentuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje, išieškomi iš skolininkų (CPK VI dalis). Priklausomai nuo aplinkybių, po teismo Jūsų skola gali padidėti 50% ir daugiau procentų.

Pavyzdys: jeigu Biuro reikalaujamos grąžinti sumos dydis – 1.000,00 EUR, po teismo (jeigu jis truktų metus) ši suma gali padidėti iki ~1.540,00 EUR (1.000,00 EUR + 30,00 EUR (žyminis mokestis) + ~50,00 EUR (procesinės palūkanos) + ~200,00 EUR (dokumentų vertimo į valstybinę kalbą išlaidos) + ~260,00 EUR (vykdymo išlaidos)).

Atkreipiame dėmesį, kad, pradėjus teisminius ginčus, skola Biurui gali padidėti ženkliai. Dėl šios priežasties, primygtinai siūlome nedelsti ir visus skolos grąžinimo klausimus spręsti neatidėliojant – iki teismo.

Biuro išmokėtą sumą dėl padarytos žalos galima grąžinti tokiu būdu:

Mokant iš Lietuvos:
Gavėjas: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
Gavėjo kodas: 125709291
Gavėjo sąskaitos Nr.: LT96 7044 0600 0155 8518
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtis: Bylos Nr.

Mokant iš užsienio:
Gavėjas: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras – Motor Insurers‘ Bureau of the Republic of Lithuania
Gavėjo kodas: 125709291
Gavėjo bankas: SEB Bank, Vilnius
SWIFT: CBVILT2X,
Sąskaita: LT15 7044 0600 0155 8521
Mokėjimo paskirtis: Bylos Nr.

DĖMESIO! Laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ būtina nurodyti bylos numerį (nurodytas pretenzijoje). Nenurodžius arba klaidingai nurodžius bylos numerį, Jūsų sumokėti pinigai gali būti nepriskirti arba pavėluotai priskirti prie Jūsų bylos. Dėl padarytos klaidos Jums bus siunčiami pakartotiniai reikalavimai (įskaitant ir iš teismo).

Biuras teisės aktų nustatyta tvarka apie skolą informuoja kredito biurą UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131)) – teikia informaciją apie skolininkų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą.

UAB „CREDITINFO Lietuva“ skelbia: „Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.
Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle 
Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@Creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.“

Biuras, siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme įtvirtintą atgręžtinio reikalavimo teisę, papildomai renka ir tvarko skolininkų duomenis iš Gyventojų registro tarnybos, VSDF, policijos, draudikų ir kitų duomenų bazių apie skolininkų adresą, asmens kodą, darbovietę ir kt. Duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Skolininkai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti tvarkomus neteisingus, netikslius, neišsamius savo asmens duomenis. Jeigu šios skolininkų teisės pažeidžiamos, skundą dėl asmens duomenų tvarkymo galima pateikti duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu duomenuapsauga@cab.lt arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui.