Gavusiems pretenziją

Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (toliau – Biuras) turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą.

Priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, galite tapti Biuro skolininku, jeigu esate:

 • atsakingas už žalos padarymą asmuo(neapdraustos transporto priemonės vairuotojas (valdytojas) arba už jo veiksmus (skolas) atsakingas asmuo – darbdavys arba kitas subjektas, kurio nurodymas buvo vykdomas, tėvai, globėjai arba prižiūrėti privalanti institucija (jeigu vairuotojas nepilnametis, pripažintas neveiksniu), įpėdiniai);
 • asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį(valstybės registruose transporto priemonės savininku nurodytas asmuo, jeigu transporto priemonė neregistruota – paskutinis žinomas transporto priemonės savininkas, jeigu transporto priemonė neregistruotina ir nėra žinomas paskutinis jos savininkas – transporto priemonės valdytojas, asmenys, kurie transporto priemonę naudoja pagal finansinės nuomos (lizingo) ar išperkamosios nuomos sutartį, įpėdiniai).

Skolininkų atsakomybė – solidari, t. y. Biuras turi teisę reikalauti, kad dėl padarytos žalos išmokėtą sumą grąžintų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą išmokėtą žalą, tiek jos dalį. Atkreipiame dėmesį, kad  Biuro pretenzijos/ieškinio pareiškimas tik vienam iš solidariųjų skolininkų neatima iš Biuro teisės pareikšti pretenziją/ieškinį ir kitiems solidariesiems skolininkams. Tokia taisyklė galioja kol solidarioji prievolė baigiasi, t. y. visiškai atsiskaitoma su Biuru.

Biuras turi teisę reikalauti, kad draudimo išmoką gavęs asmuo grąžintų gautą išmoką ar jos dalį, jeigu paaiškėja, kad:

 • buvo pateikta klaidinga arba melaginga informacija ir dėl to buvo neteisingai apskaičiuota išmokėta draudimo išmoka;
 • atsakingas už padarytą žalą asmuo yra nukentėjęs asmuo, o ne tas asmuo, už kurį Biuras turėjo išmokėti ir išmokėjo draudimo išmoką;
 • draudimo išmoka išmokėta neturėjusiam ar neturinčiam teisės pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą gauti šios išmokos asmeniui;
 • žalą atlygino kitas asmuo;
 • esant kitiems neteisėto išmokėjimo ar nepagrįsto praturtėjimo atvejams.

Jeigu manote, kad pretenzija Jums pareikšta nepagrįstai, t. y., nesate nei vienas iš aukščiau paminėtų subjektų, kurie privalo grąžinti Biuro išmokėtas sumas, prašome nedelsiant apie tai informuoti pretenziją Jums atsiuntusį Biuro darbuotoją bei pateikti savo teiginius pagrindžiančius dokumentus.

Biuro kompetencijai priskirtas žalas administruoja Biuro atstovai – draudimo bendrovės, kurių sąrašą galite rasti čia. Nesutikdami su Biuro atstovo nustatytu žalos dydžiu, savo argumentus galite pateikti tiesiogiai Biurui. Nepavykus rasti kompromiso, savo galimai pažeistas teises galėsite ginti bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) nustatyta tvarka.

Per pretenzijoje nurodytą terminą nesulaukę žalos atlyginimo ar nesuradus abipusiai priimtino susitarimo dėl žalos atlyginimo, Biuras visais atvejais kreipiasi į teismą. Tokiu atveju, Biuro patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš skolininkų (žyminis mokestis (Žyminio mokesčio skaičiuoklė (infolex.lt)), procesinės palūkanos (CK 6,37 str. 2 d., 6.210 str.), išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 88 str.)).

Priteistas sumas išieško antstoliai. Vykdymo išlaidos, kurių rūšys ir dydžiai reglamentuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje, išieškomi iš skolininkų (CPK VI dalis). Priklausomai nuo aplinkybių, po teismo Jūsų skola gali padidėti 50% ir daugiau.

Pavyzdys: jeigu Biuro reikalaujamos grąžinti sumos dydis – 1.000,00 EUR, po teismo (jeigu jis truktų metus) ši suma gali padidėti iki ~1.540,00 EUR (1.000,00 EUR + 30,00 EUR (žyminis mokestis) + ~50,00 EUR (procesinės palūkanos) + ~200,00 EUR (dokumentų vertimo į valstybinę kalbą išlaidos) + ~260,00 EUR (vykdymo išlaidos)).

Atkreipiame dėmesį, kad, pradėjus teisminius ginčus, skola Biurui gali padidėti ženkliai. Dėl šios priežasties, primygtinai siūlome nedelsti ir visus skolos grąžinimo klausimus spręsti neatidėliojant – iki teismo. Kuo greičiau kreipsitės į Biurą, tuo bus didesnė tikimybė rasti abipusiai priimtiną susitarimą dėl skolos grąžinimo.

Biuro išmokėtą sumą dėl padarytos žalos galima grąžinti atliekant mokėjimo pavedimą:

Gavėjas: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
Gavėjo sąskaita: LT96 7044 0600 0155 8518, AB SEB bankas
(Mokant iš užsienio, papildomai nurodytinas SWIFT kodas – CBVILT2X)
Mokėjimo paskirtis: pretenzijoje nurodytas bylos Nr.

 

DĖMESIO! Laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ būtina nurodyti bylos numerį (nurodytas pretenzijoje). Nenurodžius arba klaidingai nurodžius bylos numerį, Jūsų sumokėti pinigai gali būti nepriskirti arba pavėluotai priskirti prie Jūsų bylos. Dėl padarytos klaidos Jums bus siunčiami pakartotiniai reikalavimai (įskaitant ir iš teismo).

Biuras teisės aktų nustatyta tvarka apie skolą informuoja kredito biurą UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131)) – teikia informaciją apie skolininkų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą.

UAB „CREDITINFO Lietuva“ skelbia: „Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.
Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle
.

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@Creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.“

 

Biuras, kaip duomenų valdytojas, tvarko skolininkų duomenis:

 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Biuras duomenis tvarko siekdamas užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) nuostatų (TPVCAPDĮ 23 str.) bei TPVCAPDĮ įtvirtintų funkcijų ir teisių (TPVCAPDĮ 25 str. 9 p.; 26 str. 1 d. 6 ir 9 p., 27 str. 1, 2 ir 10 d.) įgyvendinimą. Duomenys Biure tvarkomi griežtai laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, TPVCAPDĮ ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, įtvirtintų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 • Duomenų tvarkymo tikslas.

Biuras skolininkų duomenis tvarko siekdamas:

֍ susigrąžinti iš skolininkų išmokėtas sumas, žalai administruoti išleistas lėšas ir dėl to patirtas papildomas išlaidas;

֍ palaikyti ryšius su duomenų subjektu;

֍  išaiškinti pasikėsinimo neteisėtai užvaldyti Biuro iždo lėšas ar jų užvaldymo faktus, savalaikiai užkirsti tokiems pasikėsinimams kelią;

֍ registruoti bei ištirti skolininkų pranešimus ir (ar) skundus.

 • Tvarkomi duomenys.

Biuras, siekdamas įgyvendinti minėtus tikslus, įprastai tvarko šiuos duomenis: apie draudžiamąjį įvykį (datą, vietą, GPS koordinates, laiką, aplinkybes), tapatybės nustatymo duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą gimimo datą), kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą arba adresą korespondencijai, pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, bendravimo kalbą), finansinius duomenis (bankų sąskaitas), informaciją apie skolą (skolos dydį, skolos grąžinimo tvarką bei terminus, skolos sugrąžinimą ar vėlavimą ją grąžinti, pasirašytą susitarimą dėl skolos grąžinimo dalimis, kitus duomenis apie įsipareigojimo vykdymą ir pan.).

Priklausomai nuo administruojamos skolos ypatumų (pvz., žalą patyrusio asmens pateiktos informacijos, skolos dydžio, vengimo skolą grąžinti gera valia ir pan.), tvarkomų duomenų aprėptis gali didėti, papildomai tvarkant tapatybės nustatymo duomenis (vaizdo duomenis (nuotraukas, vaizdo įrašus), gimimo šalį, lytį, pilietybę, asmens dokumentų rekvizitus), socialinį statusą (šeiminę padėtį, giminystės ryšius), skaitmeninius tapatybės nustatymo duomenis (vardą socialiniuose tinkluose), profesinius duomenis (apie išsilavinimą, profesinę veiklą, darbovietę, kitus su darbine veikla susijusius duomenis), finansinius duomenis (turimą turtą, pajamas, esamus/buvusius įsipareigojimus, jų vykdymą) ir kitą mokumui įvertinti aktualią informaciją.

 • Tvarkomų duomenų šaltiniai.

Duomenys renkami iš skolininkų (duomenų subjektų), jų atstovų, žalą patyrusių asmenų, transporto priemonių valdytojų, eismo įvykio dalyvių, VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, policijos, teismų, kompetentingų subjektų, kuriems pavesta susigrąžinti išmokėtas sumas ir skolą Biurui, ir kitų subjektų, turinčių skolos valdymui, be kita ko, ir jos prisiteisimui, aktualią informaciją, viešai prieinamų šaltinių (interneto ir archyvuotų interneto svetainių) ir kt.

 • Tvarkomų duomenų gavėjai ir tvarkytojai.

Finansines, archyvavimo, pašto siuntimo, informacinių technologijų paslaugas teikiantys subjektai, kompetentingi subjektai, kuriems pavesta administruoti Biuro kompetencijai priskirtas žalas, mokėti išmokas, susigrąžinti išmokėtas sumas ir skolą Biurui.

Skolininkams vengiant grąžinti skolą ar nesuradus abipusiai priimtino susitarimo dėl skolos grąžinimo, jų duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims (kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“, skolų išieškojimo bendrovėms (pvz., UAB „GelvoraSergel“, UAB „Julianus Inkaso“)), advokatams ir advokatų kontoroms, ekspertams, teismams, antstoliams, mokesčių administravimą bei finansinių nusikaltimų tyrimus atliekančioms institucijoms ir kitiems subjektams, turintiems teisę gauti tokio pobūdžio informaciją.

 • Tvarkomų duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms.

Skolininkams vengiant grąžinti skolą ar nesuradus abipusiai priimtino susitarimo dėl skolos grąžinimo, ir nustačius, kad skolininkai reziduoja ir/ar turi turto trečiosiose valstybėse, jų duomenys, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 49 str. 1 d. e punktu, gali būti perduoti trečiosioms valstybėms. Informacija (taip pat ir apie skolininkų duomenis), kuri siunčiama už Europos ekonominės erdvės ribų, trečiųjų valstybių institucijoms perduodama laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento V skyriaus sąlygų.

 • Tvarkomų duomenų saugojimo terminas.

Baigus administruoti žalų bylą, duomenys Biure saugomi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nustatytą laikotarpį – 10 metų, išskyrus atvejus, kai aktualūs duomenys reikalingi ilgesnį terminą įsiskolinimui išieškoti.

 • Duomenų subjektų teisės.

Biuras siekia užtikrini, kad duomenų tvarkymas būtų sąžiningas ir skaidrus, taip pat kad būtų užtikrinamos duomenų subjektų teisės.

Skolininkai turi teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti juos, jeigu jie yra netikslūs, taip pat į duomenų perkeliamumą, esant teisės aktuose numatytiems pagrindams – prašyti ištrinti savo asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, o jeigu šios skolininkų teisės pažeidžiamos – kreiptis į Biuro asmens duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenuapsauga@cab.lt.

Šiomis teisėmis skolininkai gali pasinaudoti tik teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinę savo tapatybę.

Nesutikdami su Biuro asmens duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, skolininkai gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt).

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą Biure bei kontaktinius duomenis sužinosite čia.