Privatumo politika

Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų Biuras, kaip duomenų valdytojas, gerbia Jūsų teisę į privatų gyvenimą ir užtikrina teisės aktuose nustatytus standartus atitinkančią su Jumis susijusių duomenų apsaugą.
Siekdami skaidrumo, žemiau pateikiame Jums išsamią informaciją apie tai, kaip ir kada renkame bei naudojame Jūsų asmens duomenis. Jei norite sužinoti daugiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, arba manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į asmens duomenų apsaugą, kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktais.

ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA
LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIKŲ BIURE

Šioje Asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija, kaip Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų Biuras (toliau – Biuras) tvarko asmens duomenis.

    1. Sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su fiziniu asmeniu (Duomenų subjektu).

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys (Asmens duomenys) yra tvarkomi.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazė (toliau – Bazė) – Biuro administruojama/valdoma teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių visuma, skirta Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 28 straipsnyje bei kituose teisės aktuose nurodytiems duomenims, informacijai, dokumentams, jų kopijoms registruoti, saugoti, naudoti ir kitaip tvarkyti.

Tvarkymas – bet kokie su asmens duomenimis atliekami veiksmai (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, naudojimą, teikimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose naudojamas sąvokas.

 2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šioje Politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip Biure tvarkomi Asmens duomenys. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme (toliau – TPVCAPDĮ), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, sutartyse ir kituose Biuro dokumentuose, taip pat Biuro interneto svetainėje: https://www.cab.lt/.
2.2. Biuras užtikrina galiojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantį Asmens duomenų konfidencialumą ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
2.3. Siekdamas užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Biuras įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:
• administracines (darbo vietų ir Biuro patalpų priežiūra, saugus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymas, įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas ir kt.);
• techninės ir programinės įrangos apsaugos (ugniasienės, apsauga nuo kenksmingų programų ir virusų, saugus tarnybinių stočių, Bazės ir kitų informacinių sistemų administravimas ir kt.);
• komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas ir kt.).
2.4. Biuras stengiasi, kad Duomenų subjektų duomenys būtų išsamūs, aktualūs ir tvarkingi, todėl nuolat tikslinami, atnaujinami.
2.5. Asmens duomenų tvarkymui Biuras gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Biuras imasi reikiamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Biuro nurodymų.

  3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Biuras, tvarkydamas Asmens duomenis:
3.1. Tinkamai vykdyti TPVCAPDĮ Biurui nustatytas pareigas ar pavestas funkcijas, t. y.:
• užtikrinti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau – privalomasis draudimas) funkcionavimą Lietuvoje;
• užtikrinti Bazės veikimą;
• vykdyti Informacijos centro funkcijas;
• teikti valstybės institucijoms bei kitiems turintiems teisę gauti informaciją asmenims aktualius duomenis, nurodytus TPVCAPDĮ 28 ir 42 straipsniuose, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir kituose teisės aktuose;
• teikti TPVCAPDĮ 6 straipsnio 11 dalyje, 9 straipsnio 10 dalyje, 19 straipsnio 15 dalyje, 28 straipsnyje nurodytą informaciją, reikalingą privalomojo draudimo sutarčių sudarymui ir vykdymui;
• vykdyti garantinio fondo funkcijas, administruoti TPVCAPDĮ 17 straipsnyje nurodytas žalas, mokėti išmokas;
• vykdyti žalos atlyginimo institucijos funkcijas Lietuvos Respublikoje, administruoti TPVCAPDĮ 18 straipsnyje nurodytas žalas, mokėti išmokas;
• atlikti nacionalinio draudikų biuro funkcijas Lietuvos Respublikoje, vykdyti Biuro tarptautinius įsipareigojimus pagal žaliosios kortelės sistemą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, administruoti žalas ir mokėti išmokas pagal žaliosios kortelės sistemą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
• kaupti informaciją apie draudimo įmonių atstovus pretenzijoms nagrinėti ir tvirtinti užsienio valstybių draudimo įmonių atstovus pretenzijoms nagrinėti;
• organizuoti ir koordinuoti tarptautinį bendradarbiavimą privalomojo draudimo srityje;
• koordinuoti draudikų veiklą, susijusią su privalomuoju draudimu;
• įgyvendinti prevencijos fondo paskirtį.
3.2. Vykdyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir teisines prievoles bei tarptautinių susitarimų reikalavimus;
3.3. Siekiant pareikšti, perleisti ir ginti teisinius reikalavimus, įgyvendinti Biuro teisėtą interesą susigrąžinti išmokėtas sumas ir (arba) valdyti Duomenų subjekto įsiskolinimą;
3.4. Vykdyti pažeidimų, kurių metu neteisėtai naudojamasi privalomuoju draudimu, prevenciją;
3.5. Vertinti duomenis apie Duomenų subjektą kiek tai reikalinga informacijos apie sudarytas draudimo sutartis ir sukeltus eismo įvykius pateikimui, žaliosios kortelės išdavimui bei priimant sprendimus, susijusius su įsiskolinimo ir rizikos valdymu, sukčiavimo prevencija.
3.6. Nagrinėti ir tvarkyti skundus, prašymus ar pranešimus bei užtikrinti tinkamą raštvedybos tvarkymą ir vidaus administravimą;
3.7. Sudaryti ir vykdyti sutartis;
3.8. Archyvavimo, statistikos, modeliavimo ir analizės tikslais bei užtikrinti viešąjį interesą vykdant kitas Biuro užduotis.

Tų pačių Asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti tikslai bei teisiniai pagrindai.

4. Asmens duomenų kategorijos

Pagrindinės, tačiau jomis neapsiribojant, Duomenų subjektų, apie kuriuos duomenis renka Biuras, kategorijos:

4.1. Žalą patyrę asmenys;
4.2. Atsakingi už eismo įvykį asmenys;
4.3. Biuro skolininkai;
4.4. Eismo įvykių dalyviai;
4.5. Transporto priemonių valdytojai;
4.6. Privalomojo draudimo draudėjai;
4.7. Draudimo įmonių atstovai pretenzijoms nagrinėti;
4.8. Skundus, prašymus ar pranešimus pateikę asmenys;
4.9. Asmenys, teikiantys paslaugas Biurui;
4.10. Duomenų subjektų teisiniai atstovai (veikiantys pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais);
4.11. Biuro darbuotojai.

Pagrindinės, tačiau jomis neapsiribojant, Biuro tvarkomų Asmens duomenų kategorijos:

• Asmens tapatybės duomenys, kaip – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumente (pase, asmens tapatybės kortelėje) nurodyti duomenys, parašas.

• Duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono ryšio, fakso numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba.

• Duomenys, susiję su darbine veikla, kaip – išsilavinimas, darbovietė, pareigos, profesinė veikla, informacija apie darbo sutartį, patentą, verslo liudijimą, teiktas paslaugas, asmens socialinio draudimo duomenys.

• Finansiniai duomenys, kaip – banko (kitos kredito įstaigos) pavadinimas, banko sąskaitos numeris.

• Duomenys apie draudimą, kaip – draudimo sutartyje ir draudimo liudijime nurodomi duomenys (draudiko pavadinimas, numeris, galiojimo laikotarpis ir kita informacija, įrašoma draudimo dokumentuose).

• Duomenys, susiję su transporto priemonių valdymu ir dalyvavimu eisme, kaip – duomenys apie transporto priemonę (registracijos numeris ir kiti transporto priemonės identifikavimo duomenys, transporto priemonės įprastinė buvimo vieta, modelis, markė, tipas, savininko duomenys, pirkimo data, techninės priežiūros istorija, informacija apie jos dalyvavimą eisme, nuotraukos ir vaizdo duomenys), transporto priemonės valdytojo duomenys.

• Duomenys apie eismo įvykius, kaip – eismo įvykio vieta, data, laikas, aplinkybės, dalyvavusios transporto priemonės ir dalyviai, žalos padarymo aplinkybės, pranešimuose apie eismo įvykį bei paaiškinimuose pateikta informacija, duomenys apie žalą patyrusius, atsakingus už eismo įvykį bei žalą asmenis, informacija apie eismo įvykio metu padarytą žalą, įskaitant ir žalą sveikatai, policijos pažymose ar kitoje pateiktoje informacijoje dėl eismo įvykio nurodyti duomenys, dėl eismo įvykio pateiktos nuotraukos ir vaizdo duomenys.

• Kiti žalos atlyginimui, išmokėtų sumų susigrąžinimui bei skolos valdymui svarbūs duomenys, kaip –

  • duomenys apie patraukimą civilinėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn dėl eismo įvykio, teismų atsiųstuose sprendimuose ir nuosprendžiuose nurodyta informacija, skolininko bausmės atlikimo vieta ir terminas;
  • duomenys apie šeimą, giminystės ryšius, paveldėtojus, kitus susijusius asmenis, įskaitant informaciją apie nepilnamečius vaikus;
  • finansiniai duomenys apie gautas pajamas, pašalpas, išmokas, pensijas, kompensacijas, turtą ir nuosavybę, esamas ir (arba) buvusias skolas, finansinius įsipareigojimus, kreditingumą, kredito istoriją ir kitą informaciją, kuri yra reikalinga apskaičiuojant žalą ir (arba) vykdant skolų išieškojimą bei valdymą;
  • kiti duomenys, reikalingi žalos atlyginimui bei išmokėtų sumų susigrąžinimui: duomenys apie žalą (įskaitant nuotraukas ir vaizdo duomenis), Duomenų subjekto pilietybė, lytis, statusas (besimokantis, pensininkas, bedarbis ir pan.), nuolatinė gyvenamoji vieta;
  • kiti duomenys, kuriuos pateikia Duomenų subjektas, kreipdamasis į Biurą dėl eismo įvykio arba žalos.

• Duomenys, gaunami vykdant teisės aktų reikalavimus, kaip – duomenys, gauti iš teisėsaugos institucijų, teismų, antstolių, notarų, advokatų, skolų išieškojimo įmonių, perdraudikų, auditorių, ekspertų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, mokesčių administratoriaus, privalomojo draudimo kontrolę vykdančių asmenų, valstybės įstaigų, institucijų, registrus tvarkančių trečiųjų šalių, kitų asmenų.

 Biuro elektroninių paslaugų portalų naudotojų duomenys, kaip – prisijungimo duomenys, apsilankymo data, interneto paslaugų teikėjo priskirtas IP ir kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Biurą įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

• Skunduose, prašymuose ar pranešimuose pateikti duomenys, kaip – duomenys, kurie surinkti Duomenų subjektui kreipiantis į Biurą ar į Biuro atstovą arba bendraujant su Biuru telefonu, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis (skundo, prašymo ar pranešimo data, skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant specialių kategorijų Asmens duomenis, nuotraukas ir vaizdo duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija bei kiti Asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo).

• Paslaugų teikimo sutartyje nurodyti duomenys, kaip – informacija apie sumokėtas sumas bei kita sutartyse įrašoma informacija.

• Kiti Asmens duomenys, kurie reikalingi Politikos 3 punkte nurodytiems tikslams pasiekti ir (arba) kuriuos tvarkyti Biurą įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

 5. Asmens duomenų šaltiniai

Duomenys renkami ir atnaujinami, siekiant užtikrinti jų teisingumą, tiek iš Duomenų subjekto, tiek naudojantis viešai apie Duomenų subjektą skelbiama informacija, tiek iš kitų valstybės įstaigų, institucijų, asmenų ir naudojantis registrais, duomenų bazėmis, kai tai yra būtina vykdant TPVCAPDĮ, kitų teisės aktų nuostatas bei pasiekti Politikos 3 punkte nurodytiems tikslams.

 6. Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys yra perduodami gavėjams, tokiems kaip:
6.1. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas, teisines prievoles ar atliekantys užduotis viešojo intereso labui (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, teismai, antstoliai, notarai, advokatai, Valstybinis socialinio draudimo fondas, Teritorinės ligonių kasos, mokesčių administravimą bei kontrolę vykdantys asmenys ir kt.);
6.2. Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, Centrinę hipotekos įstaigą, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 271 straipsnyje nurodytus registrus ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi Asmens duomenys);
6.3. Privalomojo draudimo kontrolę vykdantys asmenys;
6.4. Perdraudikai ir privalomąjį draudimą vykdančios įmonės;
6.5. Žalos atlyginimo procese dalyvaujantys asmenys;
6.6. Žalą patyrę asmenys ir jų atstovai;
6.7. Atsakingi už eismo įvykį ar žalą asmenys ir jų atstovai;
6.8. Eismo įvykio dalyviai ir jų atstovai;
6.9. Bankroto administratoriai, skolų išieškojimo įmonės, kurioms perleidžiami reikalavimai į Duomenų subjekto įsiskolinimą, įmonės, teikiančios įsiskolinimo valdymo paslaugas ir kiti asmenys kurių pagalba įgyvendinama Biuro teisė susigrąžinti išmokėtas sumas (UAB „Creditinfo”, UAB „Gelvora”, UAB „Julianus Inkaso” ir kt.);
6.10. Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ekspertai;
6.11. Biuro įgalioti duomenų tvarkytojai;
6.12. Nacionaliniai draudikų biurai, žalų atlyginimo institucijos, garantiniai fondai, informacijos centrai ir kitos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, reglamentuojančią privalomąjį draudimą, veikiančios įstaigos;
6.13. Kiti asmenys, kurių paslaugomis Biuras naudojasi vykdydamas Politikos 3.1 punkte nurodytas funkcijas, tokie kaip finansų įstaigos, telekomunikacijų bendrovės, archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, informacinių technologijų bei interneto svetainių administravimo paslaugas teikiantys asmenys, ekspertai, sveikatos priežiūros įstaigos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Lietuvos darbo birža ir kiti asmenys, turintys teisėtą interesą susipažinti su Biuro administruojamų žalų Asmens duomenimis, arba kuriems duomenys turi būti pateikti siekiant administruoti žalas ir mokėti išmokas);
6.14. Kiti gavėjai, kai atskleisti Asmens duomenis reikalauja teisės aktai, bei kiti teisėtą interesą turintys asmenys.

 7. Geografinė tvarkymo teritorija

7.1. Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.
7.2. Asmens duomenys gali būti perduodami už ES / EEE ribų TPVCAPDĮ 28 straipsnio 6 dalyje nurodytiems asmenims (kitų valstybių nacionaliniams draudikų biurams, garantiniams fondams, perdraudikams ir pan.), kai perdavimas yra būtinas pagal tarptautinius susitarimus dėl žalos administravimo ir (arba) informacijos teikimo.

  8. Saugojimo laikotarpis

8.1. Asmens duomenys tvarkomi tik tol, kol tai reikalinga siekiant Politikoje nurodytų tikslų ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Biuro vykdomų funkcijų pobūdį, Biuro teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimais (pvz., reglamentuojančiais apskaitos reikalavimus, ieškinio senaties terminą, informacijos centro veiklą, raštvedybos tvarkymą ir kt.).

    9. Duomenų subjekto teisė

Teisės aktų garantuojamos Duomenų subjekto teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu:
9.1. Reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
9.2. Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;
9.3. Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams, reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis;
9.4. Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Biuras įvertins, ar Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
9.5. Gauti informaciją apie tai, ar Biuras tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
9.6. Gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į duomenų perkeliamumą);
9.7. Jei Biurui buvo duotas sutikimas tvarkyti Asmens duomenis – jį atšaukti;
9.8. Nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei tokių sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Duomenų subjektui;
9.9. Kreiptis į Biurą ar pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Duomenų subjektas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktuose nustatytas jo teises ir teisėtus interesus.

Asmens duomenys teikiami Duomenų subjektui susipažinti, taip pat taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi tik nustačius Duomenų subjekto tapatybę.

Politikos 9.2 – 9.4 punktuose paminėtos teisės gali būti netaikomos, jeigu Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant tinkamai įgyvendinti TPVCAPDĮ bei kitų teisės aktų nuostatas, siekiant pareikšti, vykdyti ir apginti teisinius reikalavimus, siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, teisės aktuose Biurui numatytų funkcijų vykdymui viešo intereso labui ar yra kiti tvarkymo teisėtumo pagrindai.

Jeigu tvarkomi Duomenų subjekto duomenys dėl įsiskolinimo Biurui, skolininkas turi teisę susipažinti su tokių Duomenų tvarkymu tiesiogiai UAB „Creditinfo Lietuva” (adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, http://www.manocreditinfo.lt/, tel.: (8 5) 2394149).
Patogumo dėlei, pateikiame pagrindines UAB „Creditinfo Lietuva” nuostatas dėl duomenų tvarkymo ir saugumo:

    „Kredito Biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją, siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.
Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų Biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle ​
Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt.”

   10. Kontaktinė informacija

10.1. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Biurą, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.
10.2. Biuro kontaktiniai duomenys:
Algirdo g. 38, LT – 03606 Vilnius.
El. p.: biuras@cab.lt
10.3. Jeigu kyla neaiškumų ar turite nusiskundimų dėl to kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, prašome kreiptis į Biuro asmens duomenų apsaugos pareigūną, teisės departamento direktorę Renatą Veselkienę, el. p.: duomenuapsauga@cab.lt.